Carl Sigfrid Hedström

Snickaren Carl Sigfrid Hedström var från Västergötland och född i Mariestad 1822. Fadern var källarmästare och rådman. Hedström var gift med skollärarinnan Kristina Olbers, fosterdotter till domprosten Knös i Skara. I början av l850-talet kom Hedström till Kumla, där han innehade en spegelfabrik. Här fann han kontakt och blev god vän med skolprästen Carl Johan Hofberg, och genom dennes förmedling kom han under Hedengrens inflytande.

 

Hedengrens kolportörer hade i regel den uppfattningen att det gick lättare att sprida andaktslitteratur och ordna konventiklar i Närke än i kringliggande landskap. Hedström fann 1856 i Lindestrakten ”mycken kallsinnighet och motvilja för Guds ord, så att det ej var möjligt att i hela byar få sälja ett enda exemplar af Nya Testamentet. I Kumla däremot hade Hedström samma år fått hålla sammankomster hvar som helst nästan utan undantag i byarna och det hos förmögnare bönder. I Kumla och Kvistbro hade Hedström "verkat betydliga väckelser"'. Kolportörerna tycktes också inom hemprovinsen ha rönt välvilja från många präster.

 

Förbjöds att predika
Om Hedström heter det 1856 att han "blifvit emottagen af åtskilliga prester, såsom prosten Uddén och pastor Berg". Den senare var komminister i Ekeby och hade rönt inflytande från Schartau och kände, säger Hedengren, "motvilja för lekmannaverksamheten".  Längre bort från Närke blev klimatet kärvare för kolportörerna. Hedström kom till Brattfors i Värmland 1860, men blev där av kyrkorådet förbjuden att predika. Tre år senare var han i samma ärende i Julita i Södermanland, men nekades där av kyrkorådet att hålla möten. "Julita socken äges af herremän, som förbjuda alla kolportörer", heter det.

 

Ledare i Örebro
År 1859 flyttade Hedström till Örebro, där han blev en av ledarna i den lutherska missionsföreningen och predikade ofta i denna förenings bönehus. Hedström råkade då och då i häftig konflikt med baptisterna men hade annars enligt Hedengren ”ett stilla ödmjukt väsen med goda gåfvor”. Han verkade flitigt i Östernärke men även i Karlskoga och i Lindes bergslag. 

I Karlskoga blev Hedström särskilt omhändertagen av brukspatron Bengt von Hofsten på Valåsen och i Linde av bruksägare R. Ehrenborg på Bohr. Hedström avled 46 år gammal 1868.

 

 

Text: KG Mattsson

 

 

Litteratur om Carl Sigfrid Hedström

”O.G. Hedengren och Risebergarörelsen” av Daniel Harbe 1966.

Nämns i Den inre missionens historia av Ekman