Avlagd studented  1830

Jag Olof Gabriel Hedengren

Lofwar och swär wid Gud och hans heliga Evangelium, att jag städse will och skall wara min rätte Konung, den Stormägtigste Furste och Herre Carl XIV. Johan, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes konung, samt det Kongl. Huset huld och trogen, likmätigt den stadgade Successions=Ordningen såsom den år 1810 den 26 September uti Örebro gjord och widtagen är, så att jag Hans Kongl. Maj:ts gagn och bästa uti alla måtto söka och befrämja skall. Jag skall och med lif och blod förswara det konungsliga wäldet samt Rikets Ständers fri= och rättigheter, allt efter hwad i den af Kongl. Maj:t och Rikets Ständer den 6 juni 1809 faststälde Regeringsform, med de sedermera af Konung och Rikets Ständer antagne förändringar, stadgat blifwit. Jemväl skall jag upptäcka samt i tid tillkännagifva, om jag förnimmer något å färde wara till ändring eller upphäfvande af dess:t och öbriga Rikets Fundamental=Lagar, dem Rikets Ständer för sig och sina efterkommande till ewärdeliga tider antagit, och dem jag till alla derras punkter will och skall lyda, efterkomma och fullborda.

Desslikes will och skall jag, medan jag wid Universitetet wistas troget efterkomma, hwad Universitetets Stadgar de Studerande förskrifwa samt wisa den Akademiska Styrelsen tillbörlig lydnad. Så sant mig Gud hjelpe till lif och själ!

Prostantil sinum juvunem Ol. Gabr. Hedengren Sud Nea rites else examinatum dj 17 Maji 1830

L. L. Waernstedt

Jaen Phil h. t. dec

Student-ed som O G Hedengren svor inför studenten i Uppsala.

Förvarat på Riksarkivet

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)