Skolåren

Hösten 1826 flyttade Olof Gabriel över till gymnasiet i Strängnäs, men bara för ett år. Här var han inneboende hos professor E. J. Strömberg, som var född på Berga gård i Knista socken och vars farfar hade varit trädgårdsmästare vid Riseberga. Som informator fick han nu magister L. E. Edström, som senare blev kyrkoherde i Viby socken i Närke.

 

Till Uppsala

Under året i Strängnäs var Olof Gabriel då och då på besök hos föräldrarnas släktingar och goda vänner bland annat på herrgårdarna Edeby, där hans mor var född, Hässelbyholm, Bergshammar och Lindholmen. Fadern, som inte var nöjd med ordningen vid läroverket i Strängnäs, sökte inträde för sin son vid det nybildade privatgymnasiet i Uppsala. Under året i Strängnäs hade Olof Gabriel erhållit konfirmationsberedelse av magister Edström, och sommaren 1827 blev han konfirmerad i Edsberg kyrka, en händelse, som de gudfruktiga föräldrarna sett fram mot med mycken förväntan.

 

Studentliv

Det blev en upplevelse för den unge Hedengren att på hösten samma år få komma till Uppsala. Mycket förtjust var han över att få delta i studentlivet, fast han ännu bara var gymnasist. Men fadern förmanade honom att "undvika studenternas bullersamma uppträden". Hans studieledare var nu magister Jan Ekmark, senare docent. I dennes sällskap besökte han sin moster Malla Silfverstolpes hem, vid denna tid samlingsplatsen för allt lärt och kultiverat i Uppsala, och dessutom det Geijerska hemmet. Han var full av beundran för professor Geijers offentliga föreläsningar. Även här i Uppsala ägnade sig Olof Gabriel mycket åt musiken.

 

Ekonomisk hjälp

Från hemmet fick han varje månad 50 riksdaler riksgäld. När han vid lästerminens början anlände till Uppsala, hade han ett matförråd med sig, som skulle räcka till morgon och kvällsmål så länge som möjligt. I breven lägger fadern honom på hjärtat, att när han kommer hem skall han redogöra för alla utgifter.

 

Föräldrarna stöd

Förhållandet mellan föräldrar och son utmärktes med åren allt mer av stor värme. När terminerna på Uppsala universitet led mot slutet, satt mor och far på Riseberga och längtade efter att få hem sin son igen. När de på söndagarna deltog i gudstjänsten i Edsbergs kyrka, önskade de att han hade varit med dem. Nattvardsgångarna var för dem dyrbara tillfällen. I breven omtalar de, att de varje kväll bad för sitt barn. Modern är i sina brev mycket känslosam, något som den unge sonen inte uppskattade. Fadern är kärv och hjärtlig, men använder ingen låtsad fromhet. Mot slutet av 1820-talet föreföll föräldrarna vara rätt skröpliga till hälsan. De drack brunn vid Adolfsberg och Porla, men fadern hade trots sådana kurer ändå alltid sitt tungsinthet att dras med. Från 1826 hade de godset utarrenderat till den handlingskraftige inspektorn på gården, Nils Gabriel Roth. För att komma från enformigheten på Riseberga hyrde makarna Hedengren en våning i Örebro. Det var för dem ett behov att i staden på vintrarna få kontakt rned musikutövare och musikälskare.

 

Sista julen på Riseberga

Kort före jul 1829 kom Olof Gabriel från Uppsala hem till Riseberga. "Gud bevare Dig med en lycklig hemkomst", hade fadern skrivit till sin son i sitt sista brev. Det blev sonens sista jul på Riseberga på mycket länge. Vid jultiden förvärrades faderns sjukdom och strax på nyåret avled han. Faderns död blev en chock

för Olof Gabriel. Lina Sandell skriver, att han sörjde fadern "djupt och häftigt". Med detta jullov var ett kapitel i den unge Hedengrens liv avslutat. För lång tid lämnade han nu hemmet och föräldragården. Allting hade blivit så annorlunda. Olof Gabriel måste nu, endast 18-årig, stå på egna ben. Som förmyndare fick han pappans bäste vän, förut nämnde kammarherre Olof Nordenfeldt på Björneborg, som Olof Gabriel senare kallade "sin andra Far”. Godset utarrenderades på ytterligare tio år åt arrendatorn N. G. Roth, och modern bosatte sig i Örebro. Det var en sorgsen ung man, som så småningom anlände till Uppsala. Helt visst blev han här beskyddad av sina föräldrars goda vänner, både de förut nämnda och andra.

 

Studerade teologi

Beträffande sina studier verkade han inte haft några bestämda planer. Fadern hade en gång i ett brev framfört den önskan, att han skulle avlägga hovrätts- och kansliexamina. På våren 1830 blev han i alla fall student, och den 15 maj inskrevs han i Södermanland-Nerikes nation.Vilka studier han den närmaste tiden ägnade sig åt, är inte känt, men det såg faktiskt ut som om han tänkte avlägga en teologisk examen, för den 2l maj följande år tenterade han i troskunskap och kyrkohistoria och fick betyget ”inte utan beröm godkänd”. Men istället för att söka inträde i den teologiska fakulteten slog han in på den militära banan.

 

Text: KG Mattsson 

 

------

Bearbetad text från böckerna ”Patron på Riseberga”, skriven av Gunnar Olén 1955 och ”O.G. Hedengren och Risebergarörelsen” av Daniel Harbe 1966.

Gustavianum

Skolbyggnad på Uppsala universitet där Olof Gabriel studerade

Södermanland-Nerikes nation i Uppsala där Olof Gabriel var medlem.