Paul Peter Waldenström

GENERATION I

Paul Peter Waldenström f. 20/7 1838 i Luleå, d. 14/7 1917 på Missionsskolan, Lidingö, gift med Matilda Fredrika Teodora Hallgren f. 1/2 1843 i Lossa, Uppsala

Barn

  1. Seth Natanael f. 1866
  2. Johannes f. 1872 i Umeå
  3. Esaias 22/1 1874 i Umeå – fil kand. kammarrättsråd, gift, barn
  4. Hedvig Matilda f. 24/5 1878 i Gävle - gift Nauman
  5. Martin f. 1/5 1881 i Gävle - advokat och vd i Grängesbergsbolaget.
  6. Anna Elisabeth f. 1875 i Gävle
  7. Paul Nathanael f. 1870 i Umeå
  8. Elna Hamne f. 1871 i Umeå

 

 

GENERATION II

Föräldrar:

Erik Magnus Waldenström f. 15/11 1795 i Frändefors, d. 20/9 1870, läkare, gift med Margareta Magdalena Govenius f. 3/12 1816 i Luleå

Erik Magnus blev med.lic 1818, kirurg.mag 1819, provinsialläkare i Luleå s.å.. Tillhörde läkarsällskapet och Linnéanska samfundet, erhöll Carl Johan-medaljen. Sonen Paul Peter vittnar att han var flitig snusare, men han köpte aldrig något snus. Han gick bara in i en affär, vilken som helst, fyllde sin dosa och avlägsnade sig igen. Icke så litet av faderns våldsamma temperament hade han fått i arv. I sträng tuktan fostrades de femton barnen upp, svaret hette stryk. Hans distrikt var det största i landet, och det sägs att när han kallades till sjukbesök kunde han vara borta en hel månad eller mer. I sitt första äktenskap var han gift med Fredrika Sofia Bodecker (1800-1835)

Barn i första äktenskapet

1 Anders Adolf 1/12 1820 i Luleå

2 Sofia Magdalena 8/2 1822 i Luleå

3 Fredrik 7/4 1825 i Luleå

4 Edvard Mauritz 24/1 1827 i Luelå

5 Frithiof f. 1828 i Luleå

6 Carl Julius f. 1830

7 Wilhelm August f. 1831

8 Hugo Axel f. 1833

Barn i andra äktensklape

1. Paul Peter f. 1838

2 Johan Anton f. 1839 i Luleå - Verksam vid Uppsala Universitet.

3 Erik Rudolf f. 1841 i Luleå – stadsingenjör i Västerbotten

4 Alfred f. 14/9 1843 i Luleå - Häradshövding, riksdagsledamot.

5 Christina Magdalena f. 1848 i Luleå

6 Margareta Paulina f. 1848 i Luleå - Var 1890 bosatt ogift i Stockholm hos brodern Paul Peter och 1900 hos brodern Wilhelm August

7 Emma Augusta f. 1843 - Var bosatt i brodern Alfreds hem och titulerades Fröken Waldenström.

 

 

GENERATION III

Farfar Anders Waldenström f. 30/ 1762 i Ör, Dalsland, d. 20/1 1825 i Råggärd, Dalsland, komminister

Farmor Helena Sofia Wennersten f- 3/8 1765 i Vänersbvorg, d. 13/8 1844 i Råggärd

Anders Waldenström, född 1762, blev efter sin fars död bstudent i Lund. Där fick han inte länge stanna utan måste resa hem och biträda modem och syskonen med gårdens skötsel. Även sedan han 1787 blivit prästvigd måste han hjälpa till med jordbruket i ett par års tid. Därefter kom han som adjunkt till prosten Stenberg i Frändefors med en årslön av tjugofem riksdaler. När prosten sände ett par av sina söner till Lund för att fortsätta studierna, skickades adjunkten med dem som "mentor". Under den resan förvärvade adjunkten magistergraden. Efter hemkomsten blev han komminister i Råggärd, en föga inbringande syssla, och här fick han kvarstanna livet ut. Lyckan var honom inte bevågen i befordringsväg.

Under frändeforstiden hade han gift sig med komministerns syster, Helena Sofia Wennersten (hon var moster till Dalslands hävdatecknare Anders Lignell)och därmed blev brödet knappare. Hela hans liv blev en oavbruten kamp för den blotta existensen. Under tjugo år hade han inte haft mer än två lediga söndagar, och det var när han avlade pastoralexamen i Karlstad. På den lilla lönen kunde han och hans familj inte leva. Han måste öka ut inkomsterna med att ta emot och läsa med pojkar. Prosten Erik Erland Ullman ger honom det vitsordet att "han äger sällsynt och ovanlig talang att handleda barn och ynglingar i vetenskapernas grundläggning och förkovran" och tillägger, att de efter tre till fyra års vistelse i hans hus utan annan skola blev med heder antagna till studenter vid akademierna. Lärometoderna var hårda, och av sina elever var han allt annat än älskad. P. P. Waldenström skriver om farfadern i sina minnen: "Hans pensionat bestod huvudsakligen av vildbasar, som han skulle göra folk av. Deras föräldrar hade inga händer med dem. Regementet i hans hus blev därför ytterst strängt. En synnerligen häftig karaktär var han också. När någon av pojkarna gjort något galet, så hade han för regel att 'smörja upp' allesammans utan att fråga vem som var gärningsmannen, 'ty', sade han, 'den som icke har gjort detta, har gjort något som förtjänar smörj, fastän jag icke fått veta om det'. Därför vankades smörj i regel varje dag en eller flera gånger. Det gick så långt att hans egna barn en gång rymde hemifrån och gömde sig, så att han måste skicka ut och söka dem."

Med råggärdskaplanens tvenne i Frändefors födda söner, Johan Gustaf och Erik Magnus, uppväxta i Råggärd i armod och umbäranden, vänder kurvan definitiv uppåt. Den förre var det stora ljuset i sin generation. Han blev fil. magister och teologie licentiat med glänsande betyg, teologie doktor, universitetslärare först i kemi och sedermera i teologi, lektor, kyrkoherde i ett värmländskt rangpastorat och prost, allt i unga år, och han dog redan vid fyrtioåtta års ålder. Han var dessutom författare till den största handbok i latinsk syntax som dittills utgivits på vårt språk och som var studenternas fasa.

 

Morfar Paulus Govenius f. 1786, handlare i Luleå

Mormor Eva Maria Vetterstrand f. 1786 i Stockholm

 

 

GENERATION IV

Farfars far Anders Waldenström f. 1720 i Ör, Dalsland, d. 1780 i Åmål

Farfars mor Helena Elisabeth Hammarström f. 1735 i Åmål, d. 1791 i Ör

Farmors far Anders Wennersten f. 1722 i Vänersborg, d. 1798 i Bolstad

Farmors mor Anna Lena Bomberg f. 1725 i Åmål, d. 1794 i Frändefors

Morfars far Claes Govenius f, 1727 i Luleå, handelsman

 

 

 

 

GENERATION V

Farfars farfar Johan Waldenström f. 1695 i Göteborg, prost i Östra Dal, d. 1758 i Ör - Johan var 1703 var inskriven i Uddevalla elementarskola, men av en samtida anteckning framgår att han som åttaåring hade relativt bristfälliga kunskaper i latin. Han var den förste i sin släkt som gick den prästerliga banan, men många av hans efterkommande ända till fjärde och femte led skulle komma att utbilda sig till präster. Vid sexton års ålder inskrevs han 1711 vid gymnasiet i Göteborg och två år senare återfinns han som student vid Uppsala universitet. Efter något års studier i Lund återvände han till Uppsala. 1717 disputerade han för filosofie kandidatexamen och följande år för magisterexamen, den tidens högsta lärdomsgrad. Sin disputation för kandidatexamen hade Johan Waldenström dedicerat till Greve Carl Mörner, generalguvernör över Bohuslän och magisterdisputationen tillägnades biskopen i Göteborg, Johan Poppelman. Johan Waldenström prästvigdes 1719 och blev samma år bataljonspredikant vid Västgöta-Dals regemente, för att senare utnämnas till pastor där. I samband med prästvigningen ingick han äktenskap med Maria Grund. I makarnas äktenskap föddes nio barn, av vilka sex nådde vuxen ålder, Samtidigt som Waldenström var regementspastor tjänstgjorde han troligen även som adjunkt åt sin svärfar. Sedan denne avlidit utnämndes Johan Waldenström till kyrkoherde i Ör 1729 och 1745 utsågs han till prost över södra Dal kontrakt. Med tiden skulle han bli ägare till flera gårdar i Ör och den omkringliggande trakten. 1737 köpte han gården Stora Rud i Ör, vilken ännu är i släktens ägo. Vidare ägde han fyra skattefrälsehemman, nämligen Ekebro, Hede, Södra Hagen och Nedre Holmen.

Farfars farmor Maria Grund f. 1695 i Karlstad, d. 1755 i Ör

Farfars morfar Nils Jonsson, borgare

Farfars mormor  Karin Bryngelsdotter

Farmors farfar Petter Wennersten, d. 1733 i Vänersborg

Farmors farmor Elisabeth Lagergren, d. 1732

Farmors morfar Anders Larsson Bomberg

Farmors mormor Ingrid Knutsdotter

Morfars farfar Claes Govenius f. 1692 i Fredrikshamn, Finaldn, d. 1738 i Luleå

Morfars farmor Brita Ström f. 1704 i Råneå

Morfars morfar Benjamin Hahn f. 1701, f. 1779

Morfars mormor Anna Maria Stenhagen

 

 

 

GENERATION VI

Farfars farfars far Anders Bengtsson Waldenström f. 1665 i Uddevalla, d. 1725 i Uddevalla Överkrigskommissarie och tullförvaltare i Uddevalla - läs mer i. huddevalla.gamlagoteborg.se/tag/holst

Farfars farfars mor Anna Jensdotter Holst f. 1673 i Kungälv, d. 1725 i Uddevalla

Farfars farmors far Arvidus Grund f. ca 1667, d. 1730

Farfars farmors mor Elisabet Simzon f. 1678 i Filipstad, d. 1761 i Ör

Morfars farfars far Arvid Govenius f. i Nyen, Finland, d. 1716 i Sundsvall

Morfars farfars mor Margareta Wäger f. i Nyen, Finland

Morfars farmors far Pål Andersson Ström f. 1676 i Råneå

Morfars farmors mor Catarina Forsman f. 1674 i Råneå

Morfars morfars far Rudolph Hahn, d. 1708 -  Kontrollör vid Lule silverbruk 1683, senare handelsman, länsman 1707-1708, gift 1686

Morfars morfars mor Anna Orre f. 1687, d. 1710

 

 

GENERATION VII

Farfars farfars farfar Bengt Månsson f. 1637 i Skee, d. 1712 i Göteborg  - Han kom till kronans tjänst 1657 och tjänsgjorde hos kronofogden i sonnerviken till1664, då han utnämndes till länsman i lane härad med lista skogen i bäve sn som boställe och 30 daler smt som lön. 1670 utnämndes bengt månsson att tillika med länsmanstjänsten vara postmästare i uddevalla. Dessa tjänster innehade han till 1680 då han utnämndes till häradskrivare i norrviken med 150 daler smt som lön och gården rellen i skee sn som boställe. Då kriget bröt ut och gyllenlöwe 1677 besatte uddevalla, tjänstgjorde bengt m.- som kvartermästare i svenska armen fram till hösten 1679. Under tiden skövlades hans egendom och hans hustru avled. I slutet av 1680 gifte han om sig med dorotea brems. När ny fogde skulle tillsättas i vette härad blev bengt av generalguvernör rutger von aschberg rekommenderad under åberopande av hans flit, trohet och redighet. Den 1 september 1687 erhöll bengt w. Sin kronofogdefullmakt. Lönen utgjorde 300 daler smt samt wettelanda i skee sn som boställe. Pga rikets dåliga finanser utbetalades aldrig mer än halva lönen. När kriget med danmark utbröt 1709 var han med om erövringen vid koster av ett fientligt skepp. Då den norska hären 1711 bröt in i bohuslän, skaffade kronofogden ett par tjärtunnor och brände wettlands bro, därigenom fördröjde härens framryckning. Norrmännen hämnades genom att helt utplundra wettlanda. Genom en drängs försumlighet kom hela boskapshjorden: 31 kor, 2 kalvar, 38 getter, 29 killingar, 39 får och 25 lamm i fiendens händer. Bengt w dog på wettlanda och bou visade en behållning på ca 10 000 rdr smt. Med sina båda hustrur hade han 14 barn av vilka 10 överlevde honom. Begravd i wettlanda, skee ka. Källa: Genealogi och biografier öfver släkten Waldenström af G.F Waldenström (1903) Släkten Waldenström Genealogi och biografier (1984)

Farfars farfars farmor Helena Andersdotter f. 1643 i Uddevalla, d. 1680 i Skee

Farfars farfars morfar Jens Hansson Holst f. 1632 i Kungälv, d. 1684 i Kungälv - Rådman, borgare och handlare i Kungälv. Hadeett sigill, som ser adligt ut, med en stege liknande ätten Holts i Mark Brandenburgs vapen., Jämför med det som förekommet i den tyska Vapenboken från 1705.

Farfars farfars mormor Katarina Hansdotter Ström - Av bohussläkten Ström. Kallades Trina.

Farfars farmors farfar Hans Kristioffersson Grund f. 1558

Farfars farmors farmor Ingrid Hansdotter f. i Mariestad

Farfars farmors morfar Erik Simzon f. 1630 i Falun, bergmästare, advokatfiskal, d. 1691 i Falun

Farfars farmors mormor Maria Fernell f. 1657 i Filipstad, d. 1686 i Stockholm

Morfars farfars farfar Brynolphus Arvid Govenius f. 1629 i Godå, f 1693 i Ingermanland

Morfars farfars farmor Catharina Frank

Morfars farfars morfar Claes Wäger

Morfars farmors farfar Anders Andersson

Morfars farmors farmor Kerstin Pålsdotter

Morfars morfars morfar Johan Eriksson Orre f. 1640 i Råneå, handels- och rådman, d. 1698 i Luleå

Morfars morfars mormor Catharina Johansdotter Björn f. 1645

 

GENERATION IX

Farfars farfars farfars far Måns Månsson f. 1600

Farfars farfars farmors far Anders Rasmussen, råd- och handlesman i Uddevalla, var rik och ägde flera gårdar i Uddevalla

Farfars farfars morfars far Hans Jenssen Holst f.1600. d. 1654

Farfars farfars morfars mor Elsa Lauritzdotter f ca 1595

Farfars farfars mormors far Hans Sörensen Ström - Rådman i Kungälv 1656.Kyrkvärd. Han drev handel med trävirke.

Farfars farfars mormors mor Barbro Povelsdotter Sticker

Farfars farmors morfars far Simson Simsson (ev Ingemarsson) f. ca 1595

Farfars farmors morfars mor Anna Maria Wallgren

Farfars farmors mormors far Jon Jonsson Fernell f. 1619, skräddare

Farfars farmors mormors mor Elisabeth Månsdotter

Morfars farfars farfars far Arvid Govenius i Godås

Morfars farfars farmors far Balthazar Frank

Morfars farfars morfars far Lars Wäger

Morfars morfars morfars far Erik Ersson Orre f. 1600 i Råneå, handels- och rådman, d. 1696 i Luleå

Morfars morfars morfars mor Christina Eriksdotter Dufva

Morfars morfars mormors far Johan Pålsson Björn f. 1618 i Nederluleå, handle- och rådman. d. 1691 i Nederluleå

Morfars morfars mormors mor Barbro Jönsdotter, d. 1698

 

GENERATION X

Farfars farfars farmors farfar Rasmus

Farfars farfars farmors farmor Beritta Knutsdotter

Farfars farfars morfars farfar Jens Holst f. 1565

Farfars farfars mormors farfar Sören Nilsson Ström f ca 1585 i Bohuslän, d. 1643 i Kungälv - Borgmästare i Kungälv 1629-1639.

Farfars farfars mormors farmor Kerstin Nilsdotter f i Kungälv, d. 1643 i Kungälv

Farfars farfars mormors morfar Povel Sticker

Farfars farfars mormors mormor Kerstin Nijmand f. 1575

Farfars farmors morfars morfar Olof Wallgren

Farfars farmors mormors farfar Jon Persson

Farfars farmors mormors farmor Elin Paulina Olsdotter

Morfars morfars morfars farfar Erik Eriksson f. 1585

Morfars morfars morfars farmor Anna NN

Morfars morfars mormors farfar Pål Persson f. 1590 i Nederluleå, handels-och rådman, d. 1645 i Björsbyn

 

GENERATION XI

Farfars farfars mormors farfars far Nils Sörensson - Inspektor på Ström omkring 1590

Farfars farfars mormors farfars mor Maren Tormosdotter Stråle f ca 1570

Farfars farfars mormors farmors far Niels Pedersen Jude från Jylland f.ca 1540

Farfars farfars mormors farmors mor NN Matsdotter Buk

Farfars farmors mormors farfars far Per Nilsson Fernell f. 1555, bergsfogde i Yngshyttan, d. 1687

Morfars morfars morfars farfars far Erik Torfastsson

Morfars morfars mormors farfars far Per Hansson från Björsbyn, landsköpman, bonde, skutskeppare

 

GENERATION XII

Farfars farfars mormors farfars farfar Sören i Ström f ca 1550 i Hjärtum

Farfars farfars mormors farfars farmor Catharinaa Sahlefeldt

Farfars farfars mormors farfars morfar Thormod Madsen Stråle f ca 1550, d. före 1610 - Ägare till säteriet Ström i början av 1600-talet. Förde en Lilja i vapnet.

Farfars farfars mormors farfars mormor Anna Pedersdotter Månesköld – Hon tvingades processa om gården med Jon Pedersson Dalpil, son till förre innehafvaren, hvilken senare den ock tilldömdes 1613; men fru Anna synes dock fortfarande innehaft en del av gården, hvilken hon överlämnade till sina män i andra och tredje giftena.

Farfars farmors mormors farfars farfar Nils Finne

Farfars farmors mormors farfars farmor Rakel Engelbrektsdotter

Morfars morfars morfars farfars farfar Torfast Nilsson

Morfars morfars mormors farfars farfar Hans Jönsson f. 1526 i Björsbyn

 

GENERATION XIII

Farfars farmors mormors farfars farfars far Lasse Finne

Morfars morfars morfars farfars farfars far Nils Willmansson

Morfars morfars mormors farfars farfars far Jöns Olsson f. ca 1500

Morfars morfars mormors farfars farfars mor Anna Larsdotter

Paul Peter Waldenström

(1838-1917)

Lektor i Gävle, en tid präst i Svenska kyrkan, ledare för Svenska Missionsförbundet samt riksdagsman och författare.