Erik Olsson

Eric Olsson föddes 1818 och var hemmansägaren i Södra Mossby, i Kumla. Han blev berörd av den väckelse som gick fram i Kumla 1856 och blev sedan en av Hedengrens första kolportörer. År 1859 antogs han av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen till dess kolportör.  

Olssons förkunnelse gick i den anda, som då representerades av Rosenius och Hedengren på Riseberga. Erik Olsson verkade bara i Örebro län och mestadels i Kumla. I ett brev 1863 till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen skriver Eric Olsson 1863 så här:

 

Örebro Kumla & Mossby den 8/8 63

Nåd och frid.

Jag vill blott med dessa två ord hälsa eder, högt aktade och innerligen älskade vänner i Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Jag får nu göra eder kunnigt att jag eder svagaste och rninst arbetande kolportör ännu fortfar, ehuru i stor bristfällighet, med min ringa verksamhet, jag har flera gånger tänkt, jag där icke värd att hafva stiftelsens betyg, men när (jag) åter hörer folkets skallande nödrop från både nära och aflägsna håll, och äfven det förtroende de börja hafva för den som har stiftelsens betyg, så kan jag ej annat än ännu en gång begära det stiftelsen ville meddela mig ett nytt betyg i stället för det gamla.

Min verksamhet är nu under den bråda sommartiden inskränkt så att jag ej kan komma ut utan endast lördagsaftnar och söndagar för öfrigt är här ett ymnigt utsäde af den ädla säden som är Guds ord, jag har nu först blifvit kallad till några angränsande församlingar der förut ingen af stiftelsens kolportörer har varken varit anlitad eller emottagen, utan endast Baptistkolportörer verkat.

I vår församling hafva vi en liten Missionsförening som väl småningom tillväxer så att medlemmarna deri uppgår för närvarande till mellan 80 o 90, här hålles missionsbön i vårt stora sockenskolehus en gång i månaden, och på sex särskilda ställen ute i församlingen, här får man nu sällan se några nya väckelser men Herrens ande verkar i det fördolda, och själar komma så småningom fram ur mörkret till Guds underliga ljus. Vi hafva här jemte det myckna som Gud oss förlänar, äfven svårigheter att kämpa med, stor orolighet och tvist. Hafva vi haft i några år af baptisterne. Nu har uppstått icke mindre orolighet från separatisternas sida, alla ropa från båda dessa håll, i viljen icke taga steget fullt ut; ingen af dem är rädd att han tagit ett steg för mycket eller i förtid, men vi som stå qvar i kyrkan ämna förbida herrens löfte om i stilla varen så varder eder hulpit.

Sedan jag ingaf någon rapport så har jag genomrest större delen af Orebro län, utom länet har jag icke varit.

Guds frid som öfvergår allt förstånd vare med och öfver oss alla.

Tecknar eder tillgifne vän och svage medtjänare

Eric Olsson,

I verksamheten besökt Lerbäck, Sköllersta, Ekeby, Norrbyås, St. Mellösa, Viby, Edsberg, Ånsta, Längbro, Hofsta, Kumla, Hallsberg och Svennevad socknar.

 

Tullia Lignell, lärarinna i Örebro och senare gift med Fosterlandsstiftelsens förste sekreterare Jakob Lundborg, skrev 1856 om förhållandena i Kumla:
”Så snart någon själ blifver rörd och väckt, blifver den af baptisterna tagen att efter deras sätt föras till sanning. - af baptismen uppstår onödig splittring och, som det tyckes, andligt högmod. Brevskrivarinnan tillägger likväl försonande:
"Gud välsigne hvarje baptists sträfvande att föra själar till Christus"

 

Byggde eget bönhus 

På sina marker i Södra Mossby upplät Eric Olsson i mitten av 1860-talet mark till ett bönhus. Det låg på södra sidan av dåvarande landsvägen till Sköllersta. Olsson bekostade husets uppförande och användes även som skolhus, fram till orten byggde ett eget i mitten av 1890-talet. I bönehuset bildades 1888 Mossby Blåbandsförening och 1891 Godtemplarlogen Hvarandras hjälp. Sista tiden var bönhuset upplåtet till arbetarebostad innan det revs 1917.

Erik Olsson avled 1908. Han var gift tre gången, den sista med Lovisa Vilhelmina Andersson, född 1845 och död 1913. Sönerna Carl Theodor och Axel Eriksson, född 1882, blev kvar i Södra Mossby, den förstnämnde som stenarbetare

 

Släktutredning

En sonson son till Erik Olsson har släktforskat om sin förfader och har följande att berätta:

Erik Olsson föddes 17 september 1818 i Vissberga, Kumla socken, död 22 november 1908 i Södra Mossby 1, Kumla av ålderdomssvaghet.

Erik Olsson flyttade 1841 från Vissberga No:2 Norrgård 1, Vissberga, Kumla (T) till Björka No:4 Södergård, Björka, Kumla (T). Flyttade till Björka 1841 från föräldrahemmet. Flyttade åter efter hustrun och barnets död 1842 Står som brukare av gården vid Björka som ägs av Skogaholm. Flyttade 1842 från Björka No:4 Södergård, Björka, Kumla (T) till Vissberga No:2 Norrgård 1, Vissberga, Kumla (T). Flyttade 1843 från Vissberga No:2 Norrgård 1, Vissberga, Kumla (T) till Södra Mossby 1, Kumla (T). Flyttar till Södra Mossby 1843 och gifter sig med änkan. I Husförhörslängden 1846-50 ägs Södra Mossby av fruns förra mans arvtagare och brukaren Erik Olsson. Vidare  står det att Erik Olsson äger föräldragården Vissberga Norrgård no:2. I husförhörslängderna 1856-60 stryks han som ägare till Vissberga, föräldrarna bor kvar. I HFL 1861-65 stryks fruns tidigare barn och Eric Olsson står som ensam 1/8 Eg.Br. Till Södra Mossby. 1866-1870 byter Södra Mossby 1/8 ägare från honom till hans frus son Lars Peter. Han står kvar som brukare ett tag. Därefter som Fördelsman. Hustruns son Lars Peter som tagit över omyndigsförklaras och sätts under förmyndare. 2 av Gårdarna kallades Karl karls Södra Mossby. Under farfars tid bodde Torsten o Greta Karlsson i den ena. Helge o Ingrid Karlsson i den andra. Helge ägde även husen Hammars bodde i. Karl karls var far till bröderna. Torsten bodde i mittengården. Helge i den södra. Står vid sin död i HFL som boende Hagalund 4 Södra Mossby. Lägenhet avsöndrad från K.E. Karlssons gård (Södra Mossby) 1/4 Mntl. 58.45 är omkring 1 tunnland. Enligt Köpekontraktet är det sonen Axel som köpt tomten 1908 strax före faderns död. Vad som sagts kom virket till husen från rivna hus vid Södra Mossby 1. 

Eriks föräldrar var Olof Ersson. Född 1791-01-26 i Vissberga, Kumla (T). Döpt 1791-01-28  i Kumla (T). Hemmansägare Vissberga Noregård No:2. Död 1870-09-04 i Vissberga, Kumla (T). Begravd 1870-09-09. och Stina Olsdotter. Född 1798-08-03 i Kumla (T). Död 1875-07-09 i Vissberga, Kumla (T). Begravd 1875-09-13.

 

Erik Olsson var gift tre gånger

Gift 1) 1841 med Cajsa Larsdotter. Född 1819-03-07. Död 1842-01-24 i Björka No:4 Södergård, Björka, Kumla (T). - Mor: Stina. Född 1780 i Kumla (T).

Gift 2) 1843 med Anna Cajsa Larsdotter. Född 1806-09-01 i Norra Mossby, Kumla (T). Död 1871-08-12 i Kumla (T). - Far: Lars Sakrisson. Född 1775 i Kumla (T). Mor: Ellika Persdotter. Född 1772 i Kumla (T).

Gift 3) 18/6 1882 i Södra Mossby, Kumla (T) med Lovisa Vilhelmina Andersson Olsson. Född 1845-06-13 i Spånga, Vintrosa (T). Döpt 1845-06-15. Död 1913-10-07 i Hagalund N:o 4, Södra Mossby, Kumla (T). – Lova Vilhelminas föräldrar var  Anders Andersson. Född 1802-02-22 i Hackvad (T) och Lovisa Becker. 1801-10-11 i Vintrosa (T). Döpt 1801-10-12 i Vintrosa.

 

Erik fick 5 barn i sina tre äktenskap:

1)

1. Lars Erik. Född 1842-01-09 i Björka No:4 Södergård, Björka, Kumla (T). Död 1842-01-26 i Björka No:4 Södergård, Björka, Kumla (T).

2)

2. Johanna Ersdotter Klasson. Född 1845-04-06 i Södra Mossby 1, Kumla (T). Död 1909-07-25 i Lilla Saltorp, Sköllersta (T). Gift 1864-02-18   med Lars Claeson. Född 1841-06-25 i Kumla (T). Torpare. Död 1917-06-20 i Hagstugan (Anneberg), Lilla Saltorp, Sköllersta (T). 

3. Clara Lovisa Ersdotter Ersson. Död 1920-09-12 i Byrsta, Kumla (T).  Född 1847-06-04 i Kumla (T). Gift 1867-03-08 med Erik Ersson. Född 1837-07-16 i Kumla (T). Hem.Ägare. Skomakare. Död 1920-11-15 i Byrsta, Kumla (T).

4. Gustaf Eriksson. Född 1851-06-02 i Södra Mossby 1, Kumla (T). Död 1924-05-26 i Dynningeberg, Kumla (T). Gift 1:o 1872-11-08 med Sofia Larsson. Född 1850-12-26 i Sköllersta (T). Död 1891-07-15 i Södra Mossby, Kumla (T). Gift 2:o 1892-11-17 med Kristina Charlotta Jansson  Eriksson. Född 1849-09-03 i Kumla (T). Död 1919-11-29 i Dynningeberg, Kumla (T).

3)

5. Erik Axel Eriksson. Född 1882-08-23 i Kumla (T). Skomakare Gruvarbetare Stenhuggare Kalkbrännare. Bodde i Hällabrottet. Död 1957-05-11 i 1:37 Hagalund   4, Södra Mossby, Kumla (T). Begravd 1957-05-18 i Kumla Kyrka. Gift  1911-12-10 i Kumla (T) med Ruth Augusta Josefina Nyman Eriksson. Född 1887-12-24 i Mårrum Fogde eller Storgård, Horn (R). Var före giftet piga. Död 1964-07-06 i 1:37 Hagalund 4, Södra Mossby, Kumla (T). Begravd 1964-07-11 i Kumla Kyrka, Kumla (T)

5:1 Tage Eriksson (1914-1989)

5:1:1 Släktutredare: Lasse Eriksson, 08-975869, 070-5533332, Lasse.esson@tele2.se – Det var inte bara på sin fars sida som Lasse har kolportörer bland förfäderna. Hans morfar hette Karl Viktor Andersson och kallades EFS biskop i Småland.

 

 

Text: KG Mattsson

 

 

Litteratur om Erik Olsson

"Episkopatets ställning till de sociala och religiösa rörelserna i Närke under 1800-talets senare hälft", skriven av R. Redelius, Stockholm 1942.

"Ur väckelserörelsernas historia i Närke under adertonhundratalet", skriven av C. Lönroth, Stockholm 1936.

"Risebergaboken", sammanställd av Risebergastiftelsen, Stockholm 1931.

Eric Olssons brev från 1863 finns förvarat på Stockholms stadsarkiv.

Erik Olsson.

Eric Olsson på 1860-talet

Eric Olssons brev 1863

Eric Olssons bönhus i Södra Mossby, Hällabrottet, öster om Kumla

Eric Olsson och hans tredje fru Lovisa Vilhelmina Andersson. Bakom dem till höger deras son Axel Eriksson. I bakgrunden manbyggnaden vid Södra Mossby. Foto cirka 1890.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)