Stadgar för Intresseföreningen för Riseberga bönhus

 

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Intresseföreningen för Riseberga bönhus

 

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål

  • att bevara Riseberga bönhus som ett minne över 1800-talets väckelse.
  • att bönhusets grundare Olof Gabriel Hedengrens banbrytande idéer inspirerar oss för framtiden.

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom

  • att bedriva och samordna verksamhet i Riseberga bönhus

 

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Riseberga bönhus i Lekebergs kommun, Örebro län.

 

§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den person som vill stödja föreningens ändamål, se § 2

 

§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och av årsmötet beslutat antal ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som utses i styrelsen.

 

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara 1 november till 31 oktober

 

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

 

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 december på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

3.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.  Fastställande av dagordning.

5.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-                        

     /räkenskapsåret.

6.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8.  Fastställande av medlemsavgifter.

9.  Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

10.Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 och 2 år

11.Val av revisorer.

12.Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

13.Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan även utövas skriftligen eller genom ombud.

 

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 

§14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

§15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte