Rötter i liberalismen

Den nyevangeliska väckelsen framträdande var starkt beroende och anknutet till andra företeelser i samhället. Förändringar som Olof Gabriel Hedengren i högsta grad bidrog till

 

1. Politik

Inom det politiska livet trängde sig liberalismen fram, något som Olof Gabriel Hedengren var en viktig ledande del av. Den betonade starkt individens fri- och rättigheter, samvets- och åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet samt fri föreningsrätt. Liberal reformpolitik kom att väsentligt mildra t.ex. den kyrkliga tvångs­lagstiftningen och därmed gynnades väckelsens framväxt.

- 1855 blev det officiellt tillåtet att besöka annat kyrkosamfunds guds­tjänster.

- 1858 upphävdes konventikelplakatet, som sedan 1726 förbjudit enskilda sam­mankomster kring Guds ord.

- 1859 avskaffades sockenbandet, som förbjudit nattvardsgång i annan kyrko­församling än den egna.

- 1860 upphävdes lagen om landsförvisning för övergång till annat trossam­fund än Svenska kyrkan.

- 1864 togs bötesstraffet bort för den som anordnade och deltog i nattvards­gång som leddes av lekman.

 

2. Socialt
Det gamla fyrståndssamhället, bestående av adel, präster, borgare och bönder, var på väg att övergå i ett industri- och klassamhälle där gamla sociala mönster bröts sönder. Skiftesreformerna sprängde den trygga bygemenskapen på landsbygden och skapade behov av nya gemenskapsformer, som konventikeln och troendeförsamlingen kunde tillfredsställa i många fall.

 

3. Kultur
På det kulturella området fick upplysningstidens starka betoning av förnuftet en motvikt i romantikens framhållande av känslan. Detta var en utveckling som gynnade väckelserörelsens betoning av den känslomässiga upplevelsen framför den förståndsmässiga övertygelsen. Upplevelsekristendomen blomstrade.

 

4. Teknik

Förbättrade kommunikationer, främst järnvägarna, gjorde det lättare för predikanter och bokspridare att genomkorsa landet. Möjligheterna att billigt trycka tidningar och böcker gynnade väckelsens spridning. C.O. Rosenius månadstidning Pietisten blev en av Sveriges mest spridda och lästa tidningar.

Se även Olof Hedengren/Reformpolitiker

 

 

Text: KG Mattsson

 

 

 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)