KONSERT

Sensommarkonsert var det söndag 27 augusti med Jonatan Lindner och Kapellet. Det blev en stämningsfull konsert med närhet och värme. I pausen serverades hamburgare och kaffe.

 

BÖN

Ekumenisk bön och nattvardssamling hölls den 30 augusti i Bönhuset. Kyrkoherde Stefan Öberg höll i detta. Filip Jakobsson från Garphyttan har arrangerat några bönesamlingar i Bönhuset under sommar och höst.

 

FACKLOR

Sista samlingen för hösten hölls 13 september då det var ”I Facklors sken”. Det är ett samarrangemang med Riseberga Rediviva. Då serveras Risebergatårta och Lars-Inge som Hedengren berättade om Bönhuset. Därefter intog nunnorna Bönhuset med sång och berättelse. Systrarna Lysén medverkade med sång och musik.

 

MONOLOG

Lars-Inge har vid flera tillfällen besökt olika platser och framfört monologen "Patron Hedengren - en banbrytande man".

 

STYRELSEN

Styrelsen har träffats tre gånger under året men ofta hållit kontakt via mejl och telefon. En av styrelsens medlemmar Berit Palm har avlidit under året. Vi tackar Gud för hennes brinnande intresse för att sprida det glada budskapet och hennes fina insats i Intresseföreningen. Vi lyser frid över hennes minne. Styrelsen har bestått av Lars-Inge Larsson ordförande, Conny Boman sekreterare, samt Astrid Söderquist och Joanna Lysén. Kassör är Maths Jerlström.

 

Nyval i styrelsen

Intresseföreningen för Riseberga bönhus har haft sitt årsmöte. Ett femtontal personer sökte sig 25 november till Lekebergskyrkan i Fjugesta för att välja styrelse och planera framtiden. Innan förhandlingarna började fick man lyssna till sång av systrarna Lysén med familjer. Den gamla styrelsen återvaldes med Lars-Inge Larsson som ordförande.. Ett nyval skedde nämligen Leif Ekström från Fjugesta. Under vintern ligger verksamheten i stort nere, för att sedan återkomma med nya krafter  till sommaren.

 

Ättlingar besökte bönhus

Fem ättlingar till gårdsmeden och lekmannapredikanten. Carl Vilhelm Björk besökfote på hönhuset en dag i september. Efter guidning av Karl Gustav Mattsson for de vidare till fäderenegården i Binninge.

 

Många emigranter

Utvandringen till Amerika var stor i mitten på 1800-talet. Befolkningen var mycken vilket ledde till utbredd fattigdom varför många sökte sig till nya möjligheter i landet over there. Det gäller även människorna i Edsbergs socken, liksom de som besökte bönhuset på Riseberga. Åtta av nattvardsföreningens 170 medlemma emigrerade under 1860- och 1870-talet till Amerika. De flesta av dem tycks ha bosatt sig i Illinois. Några av dem återvände till Sverige

Almanacka

14/1 Olof Gabriels födelsedag. 

April

Bönhuset öppnar igen i mitten april och följs strax av vårstädning.

 VINTERSTÄNGT

Bönhuset är stängt för säsongen. Välkommen åter i april.

 

Ge en gåva

Vill du vara med och stödja intresseföreningen och verksamheten i bönhuset är du välkommen att ge en gåva.

Swisch 123-024 42 02

Postgiro 5230-1785

Bankkonto 8164-64247407-2

 

Register

För dig som söker ett särskilt ämne finns HÄR ett register

 

Föreläsning med teater

Om du vill se och höra en gestaltad teater med föreläsning om patron Olof Gabriel Hedengren och Risebergaväckelsen kan du kontakta Lars-Inge Larsson i Åbytorp, Kumla. Han åker runt och berättar. Föreläsningen är 30-60 minuter långa, efter behov. Ring Lars-Inge på 070-208 01 53 om du vill ha ett besök

 

Vem är Jesus?

Klicka HÄR får du se

 

 

Allt fler besökare

Antalet besökare på vår hemsida fortsätter att vara gott. Sedan starten 2011 till den 14 januari 2024 (Olof Gabriel Hedengrens födelsedag) är det totala antalet besökare 87.237 personer

 

Fritt att ta

Det är fritt att ta texter från denna hemsida. Meddela oss gärna om ditt arbete resulterar i någon form av specialarbete, så kan vi skriva om det.

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

Olof Gabriel Hedengren 1854

 

          

From tidning påverkade väckelsen

De som kom till Riseberga bönhus  var väl insatta i Bibeln. Men de läste inte bara Bibeln och Luthers katekes utan också en tidning som hette Pietisten. En skrift som kom att ha stor betydelse för den framväxande väckelserörelsen I Sverige.

 

Alltihop började 1829 med att skotten och metodistpastor George Scott utsågs av The Wesleyan Methodist Missionary Society  i London att bedriva verksamhet bland engelskfödda personer i Stockholm, som antagit  den wesleyanska väckelsen. Han var presbyteriansk präst men hade 1827 tagit så starka intryck av wesleyanerna, metodisterna som de kallades för sin sina inrutade vanor, att han han anslutit sig till dem.

George och en Samuel Owen kom till Stockholm 1830. De inredde en paviljong i Gamla Stan till kapell. Omkring 300 kom till mötena som hölls på lördagkvällar. Förutom en predikan firade de nattvard. Men det skulle de inte ha gjort för i Svrerige rådde  konventikelplakatet, en lag utfärdad av Statskyrkan som förebjöd folk att samlas till bön om inte en svensk präst var närvarnande. Statskyrkan var nämligen rädda för att villolöror skulle spida sig. Främst gällde detta vuxendöpare.

Statskyrkan såg med mycket oblida ögon på verksamheten som de ansåg bröt mot svensk lag.  Helvetet bröt loss när Scott även böjade hålla möten på onsdagarna för svenskar i olika hem. Men besökarna  sökte sig dit inte bara för andliga behov även för att det var  ett bra sätt att lära sig engelsksa. I täten från Statskyrkan gick kyrkoherden i Storkyrkan Johan Olof Wallin. Till börja med gick han försiktigt fram då han inte ville göra ”den nya församlingen" till en förföljd kyrka. Men saken drog ut på tiden och först när  Scott såg till att paviljongen, nu kallat Engelska kapellet, byggdes ut med en läktare för 100 personer var måttet rågat. Wallin kontaktade den liberala tidningen Aftonbladet. I flera artiklar började verksamheten kritiseras.

Men Scott gav sig inte. När en koleraepidemi 1834 drabbade landet började han sprida uppmuntrande traktater. 1842 började han dessutom ge ut tidningen Pietisten. Ordet "pietist" kommer av det  latinska ordet pietas med betydelsen fromhet, gudaktighet. Den innehöll förutom undervisning på omvändelse en kampanj för nykterhet. Scott gick hårt fram mot namnkristendomen och det utbredda fylleriet i Sverige. Därvid skaffade han sig många fiender I augusti 1839 predikade Scott för 3000 åhörare vid ett nykterhets- och missionsmöte i Gävle. I Jönköping 1840 samlade han deltagare från elva län för nykterhet. Allt bredare folkskaror började nås.

Efter en tid begärde Scott att få inköpa en tomt och bygga ett kapell "till offentlig gudstjänst. J O Wallin som då blivit ärkebiskop begärde i en kritisk publikation att predikanten i gudstjänsterna bara skulle få tala för kapellets medlemmar. Pressen och allmänheten följde den alltmer hätska debatten.  Engelska kyrkan, (nu kallad Betlehemskyrkan) uppfördes i alla fall och väckelsen bkev synlig. Nära 1 200 svenskar besökte mötena.

 

Wallin gav upp, men ersattes av kykoherdar som inte skrädde orden. Metodismen beskrev de som "religiöst fjäsk" och "andligt apväsende". Politiker motionerade i riksdagen om kraftiga åtgärder mot "det metodistiska proselytmakeriet". Aftonbladet beskyllde Scott för försök till tvivelaktiga manövrer och en förlöjligande teaterpjäs om Scott och metodismen uppfördes. Snart kunde inte Scott gå i fred på gatan. Kulmen nåddes palmsöndagen 20 mars 1842 när ett upplopp utbröt på en gudstjönst i Engelska kyrkan. Scotts predikan överröstades av stampningar och buller. Gudstjänsten ställdes in. Scott bad statsmakten om beskydd, men blev istället anmodad att inte mer predika på svenska. Ja man gick mycket lönge, man såg till att Engelska kyrkan stängdes och att Scott utvisades ur landet. I tysthet lämnade han Stockholm 1843,

Pietisten lades i malpåse och den svenske medarbetaren Carl Olof Rosenis fick hålla möten i hemmen. Men han upptog snart redaktörskapet för Pietisten. Nu dock med en inriktning för en väckelsekristen verksamhet inom Statskyrkan. Ett vägval som lyckades, de heta känslorna svalnade och allt gick mot en nyevanglisk folkrörelse. Pietisten började läsas av alltfler bort i stugorna. Upplagan ökade och tidskriften hade snart 10,000 prenumeranter: En lönande verksamhet för den ekonomiskt trångsatte Rosenius. Pietisten lästes också av allt fler, då tidningen allt oftare gick från hem till hem.

Rosenius förkunnade inte en långdragen nådens ordning. Den som hörde hans förkunnelse kunde genast ta ställning till erbjudandet om frälsning. Han vilade sin teologi på fyra grundpelare: 1) Bibeln som Guds ord, 2) Försoningen i Jesus Kristus 3) Nåden och 4) Rättfärdiggörelsen. Rosenius byggde i stor utsträckning sin teologi på Luther, betonade starkt Guds nåd och personlig omvändelse. Han skärpte Scotts inflytande och verkade för en fri kristen verksamhet med kolportörer och missionshus. Rosenius vblev en mycket omtyckt predikant och fick kallelser från stora delar av landet. Bland annat till Riseberga där han 1855 invigde bönhuset. Men 1868 var hans levnadsbana slut

Pietisten fortsattes sedan av prästen Paul Peter Waldenström Han utvecklade där 1872 en lära (försoningsläran) som kom i konflikt med Statskyrkans. De avskedades honom som  präst och Evangeliska Fosterlandstiftlen, som stod Statskyrkan nära, kickade honom som provinsombud. Istället bildade han 1878 tillsammans med E J Ekman, Svenska Missionsförbundet. Pietisten fortsatte han dock med till sin död 1917. Tidningen finns ännu  kvar, men drivs nu av Evangelisk-Luthersk samling. De har publicerat Rosenius artiklar i flera böcker