Om lanthushållningen vid Riseberga

Utkast till en uppsats år 1846 af O.G. Hedengren".

 

1840 öfvertog Hedengren skötseln af Riseberga af Inspektor Roth. Senare 9 1/4 hemman under eget bruk. 44 tnld uppodlade, teglagda. 12 tnld annan jord ombildade med Ruppabäckens vatten till framtida öfversilningsäng. 100 tlnd mossar och 60 tnld kärr odlade genom flåhackning, torfhögar brända. Brabantsk billharf, dubbel plogrist, skottsk plog.

500 tlnd åker och äng. Växelbruk är infördt, förberedt genom 15 års gammal koppelbruk. Vid Riseberga 5 skiften. Vid Stäringe 7 skiften. Tegläggning efter skotskt mönster, tegarnas bredd 5-10 alnar. De gamla åkerdikena igenfyllda eller förvandlade till täckdiken. Åkerfälten omgifna af öppna diken och afloppsgropar. Hvete 23,20 tunnor. "Med hvart år kommer utsädet af hvete att öka."

Rotfruktsodling för ladugårdens behof, skottska drill-kulturen fördelaktig vid väta. Drillarna formade af skottska åkerplogen. "18 tunnor potatis kunde sättas efter varje förkörare eller uppläggare." Klöfversådden = 60 skålpund. Skottska åkerbruksredskap. De gamla redskapen, plogarna vid stenbundna backar, harfvarna vägskorpans uppbrytning, årdern på ej omlagda åkrar mullskorpor, sladd, klösharf med bräda framför främsta pinnraden. De flesta redskapen köpte vid Djursholm, men tillverkades därefter på Riseberga. 80 parlass. Benmjöl, benstumpar, krossning, siktning, benbränning. Kalk 30-40 tr per tnld efter föregående gödning med kreatursspillning. Sädens och höets stackning, 18 aln, hvarigenom byggnader kunde undvaras. Stort segel öfver en mellan tvenne master befintlig bom; täckning med halm, som fasthålles af kårg. Bundna halmtak. Hågtrycksångmaskin, sädesria. Hägnader borttogos. Beklagar att lag föreskrifver gränshägnader. Egna kreatur vallades med hund. Artificiella beten. Hveteodling utvidgades.

Halfblodskvigor af Durhamras, fullblods- och halfblodstjur. Jutska kor 20 st. Profmjölkningar hvarje vecka. 513 kannor. Mejeri Holstein Holland England. Fetost smör s.k. kumminost. Chesterost. Kronans stamholländeri af Ayrshire-ras. Rödklöfver och grönvicker till stallfodring af korna om sommaren. Om vintern rotfrukter, halm och hö. Syrupstillverkning af potatisstärkelse; affall till sörping åt kreaturen.

Ångmaskin, ångkvarn. Potatis, rofvor, hvitkål (åt korna) för att bilda öfvergång från saftigt sommarfoder till vinterfodring.