Litteratur

om Olof Gabriel Hedengren, bönhuset och Risebergaväckelsen, i vissa fall bara omnämda i vidare arbeten

 

Anda och sanning, skriven av den tyske pedagogen Christian Gotthilf Salzmann. Tryckt i Strassburg 1816. Boken är en översättning av Salzmanns ”Geist und Wahrheit” och handlar om att människans enda sätt att finna sann kunskap om Gud är genom en andlig relation. Bort från innanläsning, och tom teoretisk religiositet. Skänkt till Risrberga bönhus av Olof Hedengren i Stockholm. Finns i KG Mattsons ägo.

Bibeln, en sagolik berättelse. Skriven av Olof Gabriel Hedengren i Jönköping. Han har gått igenom Bibeln, förenklat och sammanfattat dem med egna subjektiva reflektioner.  Författaren har en liberal syn på Bibeln. Han tror på Gud, men han väljer vad han vill tro. Men trots den frisinnade tonen har boken många poänger och stundtals även trosstärkande tankegångar." Finns i KG Mattssons ägo.

Bönder, berg och bävergnag utgiven av Lokalhistoriska sällskapet i Örebro. Där finns ett helt kapitel om Lina Hedengren på Riseberga. Artikelförfattare är Sofia Sundström som tar upp Linas mat- och kakrecept. Boken är på 182 sidor och här kan du även läsa om jordbrukarnas tillvaro under förra seklet samt näraliggande Kilsbergens vildmarker

C.O. Rosenius som teolog. Grunddragen i hans åskådning, skriven av Ture Lindholm. EFS-förlaget 1972. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

De frikyrkliga gudstjänstlokalerna i Närke. Uppteckningar och skildringar av J. L. Saxon. Del 1. Stockholm 1934 Saxon & Lindströms förlag. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Den ofrivilliga bankiren, skriven av Olof Gabriel Hedengren. Utgiven 2014. I ett kapitel berättat författaren om sin förfader och name Olof Gabriel.

Episkopatets ställning till de sociala och religiösa rörelserna i Närke under 1800-talets senare hälft. En kyrkohistorisk studie, skriven av kyrkoherde Ragnar Redelius. Tryckt i Stockholm 1942. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Ett sekel i Herrens tjänst. En jubileumsbok om Helegelseförbundet 1887-1987. Boken inleds med en redogörelse kring Helgelseförbundets rötter, där Risebergarörelsen anges som en dominerande del. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Folkrörelser i Örebro län - människor och miljöer. Från Bergslag och bondbygd 1979. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum - Under rubriken "Väckelserörelsen" sid 114-175 berättas bl.a. om Hedengren

Förr och nu, 2; skriven av William Bredberg, tryckt 1871

G E Beskow och nyevangelismen, skriven av Gunnar Wikmark, tryckt 1943

Gemenskaps- och frihetssträvanden i svenskt fromhetsliv 1809—1855, skriven av Ernst Newman, tryckt 1939

Gustaf Wilhelm Müntzing. En märklig Närkes-präst i en andlig brytningstid, skriven av Ragnar Redelis. Tryckt av Svenska kyrkans Diakonistyrelse bokförlag 1967. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Hedengrenspelet, program, historik och information om patron Hedengren på Riseberga, skriven av Mats Persson, utgiven av Hedengrenspelet 2005. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Herrgårdsfruns recept, livet, köket och maten. Skriven av ättlingen Olof S:son Hedengren och utgiven 2017.

I gott sällskap - 200 år med Örebro läns hushållningssällskap, tryckt 2001. Boken innehåller hushållningssällskapets historia i kronologisk årtalsordning 1803-2002. Olof Gabriel omskrivs 1840 med rubriken "Odlarens skördar vårdar hans minne - Örebro läns främste jordbrukare". Finns i KG Mattssons ägo

Inre missionens historia, E. J. Ekman, H. Halls boktryckeri ABs förlag, Jönköping 1921 - En bok om väckelserörelserna framväxt under 1700- och 1800-talen, varibland ingår en avdelning om Olof Gabriel Hedengren.

Invid muren, skriven av Barbro Arnberg 2006. Utgiven på Kimpese bokförlag.

Konfessionalitet och medbestämmande handlar om Evangeliska fosterlandsstiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelseörelsens regionala nivå fram till 1922. Tryckt i Uppsala 2012. Skriven av Torbjörn Larspers, prorektor på Johannelunds teologiska högskola - Finns i KG Mattssons ägo.

Kumlabygden VIII sammanställd 1987 av Jonas L:son Samzelius och Tage Tapper omnämns Olof Gabriel Hedengren fyra gånger. Dels att han vid mitten av 1800-talet provade på att utvinna sirap av potatisstärkelse. Dock fick han konkurrens av lokala hembrännare som ansåg att potatisen passade bättre som råvara till brännvin. Potatisen hade vid denna tid nästan helt ersatt de tidigare rovorna som människoföda, och blivit den viktigaste maten i torpens och backstugornas täppor. - För det andra meddelades att Hedengren vid lantbruksmötet på Riseberga 1848 förevisat en maskin för tillverkning av tegelrör. En demonstration som blev mycket uppmärksammad. Tegelrören användes vid täckdikning. Redan 1854 meddelade Örebro Hushållningssällskap att bönderna i Närke dikade dubbelt så stora arealer med tegelrör som med tidigare täckdikningsmetoder - Hedengren var också först i länet med att pröva guano som gödningsmedel på åkrarna. Detta skulle ha skett i början av 1850-talet. Guano var fågelspillnig som användes som gödsel. Han var också först med att använda hästräfsa och slåttermaskin. Detta för att avhjälpa bristen på arbetskraft. Snart nog såg man dessa arbetsredskap på alla större gårdar, och i slutet på seklet var de vanliga på alla jordbruk ,   

Lantmannapartiet, skriven av Edvard Thermaenius, tryckt 1928

Läsarna - 1800-talets folkväckelse och det moderna genombrottet, skriven av Gunnar Hallingberg, Bokförlaget Atlantis AB, 2010. Finns på Kumla bibliotek - En intressant utredning om läsarnas liv i Sverige, Hedengren nämns på några sidor)

Minnesanteckningar, skriven av Johan Georg Arsenius, tryckt 1924

Minnesblad ur Mariebergs historia 1818—1884, tryckt 1886

Minnesskrift över Askersunds evangelisk lutherska missionsförenings 50-åriga verksamhet 1863-1913. Skriven på uppdrag av C. J. Kinell. Tryckt i Askersund 1913. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Männens missionsrörelse, skriven av J. Hedengren på uppdrag av Allmänna svenska missionskonferensens arbetskommitté, utgiven av Lindblads 1914. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek.

Nekrolog i Svea 1872, skriven av Paul Fritz Mengel

O.G. Hedengren och Risebergarörelsen, Daniel Harbe, Saxon & Lindströms förlag, Stockholm 1966. Finns på Kumla bibliotek - En biografi om Olof Gabriel Hedengren samt en studie över Risebergaväckelsens framväxt.

O.G.H i Korsblomman, nr 8, 1873, skriven av Lina Sandell

Olof Gabriel Hedengren - mannen med det brinnande hjärtat, skriven 2009 av författaren Olof Gabriel Hedengren. Finns att låna på Kungliga biblioteket, samt Lund, Umeå och Uppsala universitetsbibliotek.

Om "roparna" i Närke på 1840-talet, Ragnar Redelius, ur Kyrkohistorisk årsskrift 1933. Finns på Kumla bibliotek

Patron på Riseberga, ett hundraårsminne 1955, av Gunnar Olén

Pionjärer i den svenska väckelserörelsen, skriven av Stig Hällzon, utgiven av Trons Värld 1993

P P Waldenströms verksamhet till 1878, skriven av William Bredberg, tryckt 1949

Risebergaboken, ett fyrtiotal författare, bland andra Prins Eugén, Selma Lagerlöf, Sixten Sparre, Nathan Söderblom, Carl Malmsten, Sven Hedin, Fredrik Ström, Jeremias i Tröstlösa mfl Utgiven 1931 i endast 400 exemplar.

Riseberga bönhus – Sveriges äldsta, en helgedom där folkväckelses minnen dröjer, av Närkes jubileumsberättelser (pärm). Finns på Läsaren, Örebro missionskola

Svensk baptism 1848-1948 och är en historiekrönika i ord och bild. Baptismen var länge en nagel i ögat på Olof Gabriel Hedengren som ansåg dem som en villolära. Mot slutet av sin levnad lär han dock ha mjuknat i sitt motstånd och accepterat dem. Boken är därför intressant för den som vill veta mer om Risebergarörelsens största konkurrenter under sin tid. Den sammanställdes av en redaktionskommitté bestående av George Fridén, Gunnar Westin, Olof Hammar och Knut Lagerstedt och gavs ut på Baptistmissionens förlag 1948. Boken är på 466 sidor och har ett utförligt person- och ortsregister.  Skänkt till Riseberga bönhus av Gunvor och Gösta Wirén i Fjugesta.

Sällsamheter i Närke, skriven av Sture Nilsson, Tryckt 1978.

Troshjältar och original, del II, skriven av Sture Mas-Larsson, tryckt på Evangelipress 1963. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Ur väckelserörelsernas historia i Närke under adertonhundratalet, skriven av Carl Lönroth. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag - En stor del av bokens 484 sidor upptar Hedengrens liv.

Vad man bakade i Lekeberg när mormor var ung. Ett 40-tal lokala recept med, däribland tre från Lina Hedengrens sparade receptsamling. Boken är skriven av Sofia Sundström

Väckelsens väg, en praktisk bok om Bibelns väg till väckelse, skriven av Stig Hällzon 1993

Väckelserörelsen och samhället, skriven av Erland Johansson, Förlaghuset Gothia, 1984 - En historisk studie av Karslkoga 1875-1900 där Hedengren och Riseberagväckelsen nämns flera gånger

Väckelsens Örebro, skriven av Olle Bergström. Finns att köpa på Arkivcentrum i Örebro - En skrift som i första hand beskriver frikyrkobyggnader i väckelsens Örebro, däribland Riseberga bönhus. Finns på Arkivcentrum i Örebro

Örebro brödraförsamlings uppkomst och femtioåriga utveckling 1860-1910. Minnesskrift utgiven till församlinegns 50-årsjubileum. Tryckt i Örebro 1910. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek

Örebro evangeliska lutherska missionsförenings 50-åriga verksamhet 1860-1910. Minnesskrift av J. Paul Andersson. Tryckt i Örebro 1910. Finns på Örebro missionsskolas bibliotek 

Örebro läns kongliga hushållningssällskaps historia 1803—1902, del 1, tryckt 1902

 

 

 

Tryckt och skrivet av Olof Gabriel Hedengren

Brev från Hedengren till O Nordenfelt 1840—43. Förvaras i Kungliga Biblioteket

Kort sammanställning af Skriftens profetior om »Ändans tid», hufvudsakligen med ledning af Bengels och Roos utläggningar. Skriven av Olof Gabriel Hedengren, tryckt i Örebro 1860. 20 sidor. Förvaras på Kungliga biblioteket

Kort redogörelse för 1867, 1868 och 1869 årens lagtima riksmöten, skriven av Olof Gabriel Hedengren, tryckt i Sthlm 1869. 61 sidor

Olof Gabriel Hedengrens dagbok från resan 1837. Förvaras i Krigsarkivet

Strödda brev av Olof Gabriel Hedengren. Förvaras i Riskarkivet och Umeå universitetsbibliotek

 

Text: KG Mattsson